Obra

“A persoalidade literaria de Ramón Otero Pedrayo é moi complexa. Cultiva a literatura didáctica e a literatura poética. Dentro désta, a ficción, o drama e a lírica. É un polígrafo, como din del os xornalistas. E non esquezamos a súa importancia na literatura oral, é decir, na oratoria. Realmente no coñece a especialización nun xénero literario. Vitalmente, temperamentalmente, nega a delimitación rigurosa dos xéneros literarios. É o tipo de escritor dsiponíbel para calquer empresa preparado para a literatura en xeral, que pode abordar calquer xénero e mesturalos todos”.

Ricardo Carballo Calero,
Historia da Literatura Galega Contemporánea

NARRATIVA
1925: Pantelas, home libre
1926: O purgatorio de Don Ramiro
1927: Escrito na néboa
1928: Os camiños da vida
1930: Arredor de si
          Vidas non paralelas
1932: Contos do camiño e da rúa
1934: A romeiría de Xelmírez
1934: Fra Vernero
1935: Devalar
1936: O mesón dos ermos
1941: Las palmas del convento
1944: Adolescencia
1950: La vocación de Adrián Silva
1957: Antre a vendima e a castañeira
1960: O señorito da Reboraina
1974: O Maroutallo
1988: Adolescencia
         Contos de Santos e Nadal
         La fiesta del conde Berstein
1994: O fidalgo e outros relatos

ENSAIO
1926: Guía de Galicia
          Síntesis xeográfica de Galicia
1927: Estampas de Ourense a mediados do século XVIII
1928: Paisajes y problemas geográficos de Galicia
1929: Pelerinaxes
          Treinta y tres lecciones de Geografía general
1931: Lecciones elementales de Historia Universal
          Romantismo, saudade, sentimento da raza e da terra en Pastor Díaz, Rosalía de Castro e Pondal
1932: Lembranza de Goethe
          Morte e Resurrección
1933: Ensayo histórico sobre la cultura gallega
1936: Lecciones de Geografía e Historia
1939: Breve historia de Galicia
1943: Guía de Santiago de Compostela
1948: Motivos sobre el paisaje de Galicia
1951: Las ciudades gallegas
1952: Por os vieiros da saudade. Lembranzas e crónica de un viaxe a Buenos Aires
1953: Santiago de Compostela
1955: Paisaxe e cultura
1956: Geografía de España. Presencia y potencia del suelo y el pueblo español
1962: Historia de Galiza (coordinador)
1966: O espello na serán. Entre o Pedroso e o Viso
          Orense
1969: Síntesis histórica do século XVIII en Galicia
1977: Ciudades y paisajes de Galicia en la obra de Julio Prieto Nespereira
1977: Os ríos galegos
1982: Ensaio histórico sobre a cultura galega
1994: Galicia. Una cultura de occidente
1996: Temas ourensáns
1999: Sereno e grave gozo. Ensaios sobre a paisaxe
2003: Fragmentos del Ulises. 1926
2004: Una historia del arte universal

TEATRO
1928: A lagarada
1952: O desengano do Prioiro
1959: Macías o Namorado
1960: Traxicomedia da noite dos Santos
1973: Noite compostelá
1975: Teatro de máscaras
1979: O Fidalgo e a noite
1985: Rosalía
1991: Teatro ignorado
1999: O fidalgo e o teatro. Tres textos dramáticos de Ramón Otero Pedrayo

POESÍA
1958: Bocarribeira. Poemas pra ler e queimar
1998: A Estadea
2010: Poesía

SEMBLANZAS BIOGRÁFICAS
1943: Vida del doctor don Marcelo Macías y García, Príncipe de la Oratoria y del Diálogo, de la Cátedra y de la Ciencia Histórica (1843-1941)
1950: Juan Manuel Bedoya. Selección y estudio
1952: El doctor Varela de Montes, médico humanista compostelano del siglo XIX
1953: O libro dos amigos
1960: Florentino L. Cuevillas
1970: Julio Prieto Nespereira
1972: El Padre Feijóo. Su vida, doctrina e influencias
1979: A historia de un neno
1991: Gelmírez o el genio afectuoso, creador y humanista del tiempo románico. Vida y glosas a su vida

OBRA XORNALÍSTICA
1973: Parladoiro. Obra selecta I
1988: Prosa miúda. Artigos coleccionados (1927-1934) de Ramón Otero Pedrayo
         Otero Pedrayo na revista Nós 1920-1936
         Lembranza de D. Ramon Otero Pedrayo 1888-1988. Galiza, dentro e lonxe
2002: Artigos de posguerra: Finisterre e Sonata Gallega
2007: Teoría de Galicia. Obra xornalística completa en Vida Gallega 1926-1963

CONFERENCIAS
1986: A miña amizade con Castelao
1988: A paisaxe galega, as súas leis e tipos
1993: Ourense, as súas terras e xentes
1994: Ramón Suárez Picallo e Ramón Otero Pedrayo en América II
1995: Homenaxe á Revista Nós no seu aniversario
Ramón Otero Pedrayo en América I
Homenaxe de Galicia a Don Ramón Otero Pedrayo
No centenario. Museo Arqueolóxico de Ourense
1996: Ramón Cabanillas
1997: Lembranzas de médicos galegos vistos por un profano
1999: Coroación poética de Ramón Cabanillas
2000: Homenaxe a Noriega Varela
2007: Galicia e Europa

GUIÓNS CINEMATOGRÁFICOS
1952: Camino de Santiago (inédito)

OBRAS INÉDITAS
Do San Lucas ó San Xohán. Sazós de Compostela contos escritos na aldea de Trasalba entre o 17 de San Xoán e o 30 de Santiago do ano 1957
Del noviciado al Ateneo
Once horas composteláns
Contra el filo del río
El responso y el espejo