Presidente de Honra.
Víctor Fernández Freixanes. Presidente da Real Academia Galega

Comisión de Goberno

Presidente: José Eduardo López Pereira

Vicepresidente 1: Antón Vidal Andión

Vicepresidente 2: Manuel Puga Pereira

Secretaria: Patricia Arias Chachero

Tesoureira: Mabel Montaña Rodríguez

Vogais:

 • Pablo Sánchez Ferro
 • Iago Seara Morales
 • Susana Reboreda Morillo

Membros do Padroado
Persoeiros

 • Julio Ernesto Albalde Alonso
 • Xesús Alonso Montero
 • Rosario Álvarez Blanco
 • Anxo Angueira Viturro
 • Patricia Arias Chachero
 • Carlos A. Baliñas Fernández
 • Luis Menor Pérez
 • María Victoria Carballo-Calero Ramos
 • Esther De Blas Varela
 • Francisco Fariña Busto
 • Víctor Fernández Freixanes
 • Luis Manuel García Mañá
 • Manuel García Vázquez (Buciños)
 • José Luís González López
 • Bieito Ledo Cabido
 • Antonio López Díaz
 • Xosé Eduardo López Pereira
 • Ramón Lorenzo Vázquez
 • Álvaro Mateo Sixto
 • Minia Martull Tobío
 • Andrés Mazaira Castro
 • Carlos Mella Villar
 • Mª Isabel Montaña Rodríguez
 • Antón Pulido Novoa
 • Susana Reboreda Morillo
 • Xoán Carlos Rivas Fernández
 • Román Rodríguez González
 • Mercedes Rozas Caeiro
 • Juan Luis Saco Cid
 • Pablo Sánchez Ferro
 • Iago Seara Morales
 • Andrés Torres Queiruga
 • Óscar Penín Romero
 • Antón Vidal Andión
 • Ramón Villares Paz

Institucións

Real Academia Galega
Consello da Cultura Galega
Conselleria de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia
Editorial Galaxia
Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Concello de Amoeiro
Concello de Ourense
Deputación Provincial de Ourense
Seminario de Estudos Galegos
Museo do Pobo Galego
Fundación Penzol
Fundación Rosalía de Castro
Fundación Castelao
Fundación Alexandre Bóveda
Asociación de Amigos de Otero Pedrayo
Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento
Grupo Marcelo Macías