samblea fundacional da Editorial Galaxia nos baixos do hotel Compostela. Santiago, 25 de Xullo de 1950.
Xuntanza do consello de administración da Editorial Galaxia (contra 1960) presidido por Ramón Otero Pedrayo. Entre outros asisten á reunión: Francisco Fernández del Riego, Agustín Sixto Seco, Domingo García-Sabell, Ramiro Isla Couto, Fermín Penzol, Luís Viñas Cortegoso, Emilio Álvarez Blazquez, Manuel Gómez Román, Sebastián Martinez Risco e Xesús Ferro Couselo.

O libro dos amigos, 1953.
Os Brais Pinto con Otero Pedrayo e Ben-Cho-Shey.
Homenaxe en Ourense a Ramón Otero Pedrayo, 1965.