Padroado da Fundación

Presidente de Honra.
Víctor Fernández Freixanes. Presidente da Real Academia Galega

Comisión de Goberno

Presidente:
Juan Luis Saco Cid
Vicepresidente:
Ramón Villares Paz
Secretario:
Alfonso Vázquez-Monxardín
Tesoureiro:
Andrés Mazaira Castro
Bibliotecario e Arquiveiro:
Pablo Sánchez Ferro
Director do Instituto de Estudos Oterianos e Arquitecto Conservador:
Iago Seara Morales
Presidente da Asociación de Amigos de Otero Pedrayo:
Eduardo López Pereira
Vogais:
Patricia Arias Chachero
Álvaro Mateo Sixto
Carlos Martínez Alonso
Susana Reboreda Morillo
Antón Vidal Andión

Membros do Padroado
Persoeiros

Xulio Alonso Losada
Patricia Arias Chachero
Carlos A. Baliñas Fernández
Jose Luís Baltar Pumar
Xosé Ramón Barreiro Fernández
María Victoria Carballo-Calero Ramos
Xerardo Fernández Albor
Víctor Fernández Freixanes
Dolores García Barrera
Manuel García Buciños
Luis Manuel García Mañá
Bieito Ledo Cabido
Ramón Lorenzo Vázquez
Álvaro Mateo Sixto
Minia Martull Tobío
Andrés Mazaira Castro
Antón Pulido Novoa
Susana Reboreda Morillo
Xoán Carlos Rivas Fernández
Juan Luis Saco Cid
Pablo Sánchez Ferro
Iago Seara Morales
Andrés Torres Queiruga
Ramón Villares Paz
Alfonso Vázquez-Monxardín

Institucións

Real Academia Galega
Consello da Cultura Galega
Conselleria de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia
Editorial Galaxia
Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Concello de Amoeiro
Concello de Ourense
Deputación Provincial de Ourense
Seminario de Estudos Galegos
Museo do Pobo Galego
Fundación Penzol
Fundación Rosalía de Castro
Fundación Castelao
Fundación Alexandre Bóveda
Asociación de Amigos de Otero Pedrayo
Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento
Grupo Marcelo Macías